Skip to content

Visie

Hond die naar windmolens kijkt

Missie

Een plek creëren waar mensen met autisme en/of verstandelijke beperking een volwaardig bestaan kunnen hebben. Een plek waar vanuit een therapeutisch klimaat vraaggerichte begeleiding wordt geboden zodat deelnemers zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen en positieve ervaringen op kunnen doen.

Visie

De visie van Au Boulot is geen recept, “zo moet het, dan komt het goed”.

De visie is het best te omschrijven als uitgangspunt. Er worden keuzes gemaakt die aansluiten bij datgene wat de deelnemer aan kan. Concreet betekent dit er binnen Au Boulot vraaggericht gewerkt wordt. Er wordt gewerkt vanuit de contextuele benadering. Voortdurend wordt er nagedacht over de kwaliteit van de zorg en wensen van de deelnemers en hun omgeving.

De visie is richtinggevend voor de manier van werken en bejegening van de deelnemers.

Hierbij staan een aantal elementen centraal.

  • Behoud en ontwikkeling van de eigen identiteit en verantwoordelijkheid van de deelnemers.
  • Behoud en ontwikkeling van zelfstandigheid dan wel zelfredzaamheid.
  • Hulp en zorg is aanvullend van karakter.
  • Gebruik maken van de gezonde kwaliteiten van de deelnemers.
  • Benadering vanuit de normaliteit.
  • Begeleiding  vanuit de competentievergrotende methodiek.
  • De identiteit van Au Boulot staat voor: kleinschaligheid, deskundigheid, zorgzaamheid, humor en geduld, waarbij gebruik gemaakt wordt van een rustige landelijk omgeving en uitgegaan wordt van de gezonde kwaliteiten van de deelnemers. Normaliteit staat hoog in het vaandel.
  • Door goed te luisteren naar de deelnemers en ouders wordt bepaald hoe de zorg ingevuld wordt.

Hoe zien wij jonge mensen met een beperking

Mensen met beperking maken deel uit van onze maatschappij. Ook zij staan centraal!
Wij richten ons op de doelgroep van deelnemers die leerbaar zijn en willen hen ondersteunen bij het vinden van hun eigen plek in de maatschappij. Deelnemers die in mindere mate leerbaar zijn bieden we een veilige en stabiele plek.

Au Boulot staat in het Frans voor “aan de slag” en dat is nou net wat wij ook willen, samen actief. Wij zijn van mening dat wij samen met de deelnemers vorm kunnen geven aan hun dagelijks bestaan. Dat wil zeggen dat wij als hulpverleners ons best doen hen te leren kennen en te luisteren naar hun verhaal. Alleen op deze wijze kunnen wij inspelen op de vraag en behoefte van deze doelgroep. Dat betekent dat wij betrokken zijn en ons continue afvragen of we nog op de juiste weg zitten die aansluiting biedt aan de hulpvraag die zij aan ons stellen. We moeten open staan en de ander met respect tegemoetkomen. De deelnemers moeten zich thuis kunnen voelen.

Wij realiseren ons dat we niet iedereen van dienst kunnen zijn. Voor sommige deelnemers zijn onze mogelijkheden beperkt of niet toereikend. Dan verwijzen wij graag door.

Samen met de deelnemers en het netwerk gaan we in gesprek en stellen gezamenlijk een plan op. Dit plan is qua karakter en competentie afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de deelnemer.

Back To Top